MBA PROGRAM: MANAGEMENT VE SPRÁVĚ A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Cena MBA studia: 39 000 Kč

Naše výhody

studium probíhá výhradně on-line z domova
jsme řádně akreditovaná vzdělávací instituce
začít můžete kdykoliv
máme nejlevnější ceny na trhu

Studijní obor Management ve správě a oceňování nemovitostí je oborovou specializací studijního programu Master of Business Administration (MBA), kterou si volí student v závislosti na svém profesním zaměření. Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MBA.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního oboru Management ve správě a oceňování nemovitostí je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerské práce, zejména v odvětvích spojených se správou a oceňováním nemovitostí.

V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi.

Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového řízení a oceňování nemovitostí.

Pro úspěšné absolvování studijního oboru Management ve správě a oceňování nemovitostí student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

 • Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.
 • Absolvování pěti tematických studijních modulů, z nichž čtyři tvoří společný základ studijního programu Master of Business Administration, pátý tematický studijní modul si student volí podle svého oborového a profesního zaměření z nabídky povinně volitelných studijních modulů.

SYLABUS STUDIJNÍHO OBORU

Management ve správě a oceňování nemovitostí studijního programu Master of Business Administration

Studijní tematické moduly společného základu studijního programu Master of Business Administration:
 • Studijní tematický modul Manažerské kompetence – student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.
 • Studijní tematický modul Manažerská ekonomika – v rámci tohoto studijního modulu je pozornost věnována základům manažerské ekonomiky, problematice majetkové a kapitálové struktury podniku; nákladů, výnosů a zisku; finančního řízení podniku a základům účetnictví.
 • Studijní tematický modul Marketing management – studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu.
 • Studijní tematický modul Projektový management – student bude mít možnost osvojit si poznatky nezbytné k efektivnímu projektovému řízení, které jsou v rámci studijního modulu dále demonstrovány v rámci případových studií konkrétních projektů.

 

Nabídka povinně-volitelných studijních tematických modulů studijního programu Master of Business Administration:
 • Studijní tematický modul Management ve správě a oceňování nemovitostí – tento studijní modul je doporučený zejména pro studijní obor Management ve správě a oceňování nemovitostí a vhodně doplňuje profil absolventa tohoto oboru. V rámci tohoto povinně-volitelného studijního modulu bude student seznámen s poznatky v oblasti oceňování nemovitostí, s důrazem kladeným na osvojení teoretické podstaty oceňování nemovitostí a právní rámec problematiky. Studijní modul poskytuje mimo jiné demonstraci teoretických poznatků na případových studiích.
 • Studijní tematický modul Management veřejného a neziskového sektoru – pozornost je věnována specifikaci veřejného a neziskového sektoru v rámci systému národní ekonomiky. Na tento základ navazují témata odlišností managementu ve veřejném a neziskovém sektoru, specifických manažerských metod vhodných pro řízení v obou sektorech a v neposlední řadě jsou představeny případové studie z oblasti řízení veřejného a neziskového sektoru.
 • Studijní tematický modul Strategický management – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.
 • Studijní tematický modul Evropská unie a strukturální fondy – student má možnost osvojit si poznatky z oblasti fungování a uspořádání Evropské unie, včetně základů práva Evropské unie. Druhá oblast zájmu tohoto studijního modulu se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů Evropské unie, s akcentováním pozice České republiky.
 • Studijní tematický modul Management ve zdravotnictví – studijní modul se zaměřuje na specifika odvětví zdravotnictví jakožto součásti národní ekonomiky, představuje užívané modely uspořádání tohoto odvětví, včetně systémů jejich financování. Studijní modul dále představuje specifika managementu v oblasti zdravotnictví a moderní přístupy k jeho výkonu.
 • Studijní tematický modul Bezpečnost státu a ochrana obyvatelstva – student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva.