OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Zákon o živnostenském podnikání – 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, ve znění dalších předpisů, upravuje způsoby získání vázaných živností. Pro živnost „Oceňování nemovitostí“ nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti akreditovaný rekvalifikační kurz Oceňování nemovitostí akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.

AKREDITOVANÝ KURZ

Profil absolventa kurzu

Akreditovaný kurz MSMT-28694/2016-1/675 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce – bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech: odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, podniků, staveb a trvalých porostů. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

Absolvent bude mít tyto znalosti, dovednosti a kompetence:
 • získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví – právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
 • poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
 • oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
 • objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
 • dovednosti s oblasti oceňování podniků
 • principy oceňování nemovitostí na tržních principech
 • přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
 • vyhotovení znaleckého posudku ve výuce
Další informace

Vstupní podmínky pro účast v akreditovaném kurzu jsou úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Studium bude realizováno v Olomouci.

Organizační forma vzdělávání: Celkem: 270 hodin (4 semestry, 2 roky). Kombinovaná forma.

Garant kurzu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Obvykle je po absolventech rekvalifikačních kurzů, dle živnostenského zákona, vyžadováno doložení praxe v oboru v délce 5 let. Praxi je nutné prokázat až v době žádosti o vázanou živnost, není podmínkou pro realizaci kurzu. Upozorňujeme, že vázanou živnost Oceňování majetku pro věci nemovité lze ale získat i zcela bez praxe! A to tou formou, že s certifikátem o absolvování rekvalifikačního kurzu předloží zájemce živnostenskému odboru souhlas odborného zástupce, tzv. „garanta“ (fyzická osoba, která podmínky pro udělení živnosti splňuje) s odpovědností za řádné provozování živnosti. Fakulta Vám může „garanta“ zprostředkovat.

Přehled studijních předmětů
 • Teorie oceňování nemovitostí
 • Tržní hodnota nemovitostí
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí v kontextu právního řádu České republiky
 • Metodika tvorby znaleckého posudku
 • Pozemní stavitelství, projekční a rozpočtová dokumentace staveb
 • Oceňování nemovitostí podle platných předpisů
 • Tvorba vlastního posudku
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí
Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se koná na závěr studia po ukončení výuky předmětů. Závěrečná zkouška je písemná a trvá 3 hodiny. Účastníci zkoušky odpovídají písemně na otázky vlastními slovy. Zkouška se skládá z částí:

 • část právní problematiky
 • část stavební problematiky včetně mechaniky zemin a zakládání staveb
 • část problematiky oceňování
Cena kurzu a termíny
 • Školné je 46 000,- Kč.
 • Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách
  11 500 Kč splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách. Vzdělávání je osvobozeno od DPH.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
 • Je možné se přihlašovat ke studiu rekvalifikačního kurzu, zahajovaného od října 2019 v Olomouci a Praze
 • Termíny konání 2 x měsíčně sobota od 9h do 18h.
 • Kapacita omezena!

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU